TS. Hà Bích Hồng

9 tháng 8, 2020
Chức vụ: Trưởng Bộ môn, Giảng viên; Chuyên môn: Di tuyền học, Sinh học phân tử; Email: honghb@vnuf.edu.vn Đọc tiếp

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Hà Bích  Hồng                                                          

Giới tính: Nữ

Năm sinh: 20/09/1983                                                           

Ngạch giảng viên: V.07.01.03

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: Không

Ngoại Ngữ: Tiếng Anh

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 0968137884

Email: honghb@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

(Năm tốt nghiệp, bậc đào tạo, chuyên ngành, nơi đào tạo)

 •  2055, Cử nhân, Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG HN
 •  2008, Thạc sĩ, Sinh học, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG HN
 •  2018, Tiến sĩ, Sinh học, Trường Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

      (Thời gian, vị trí công tác, lĩnh vực chuyên môn, đơn vị)

 •  6/2005 – 5/2006: Nghiên cứu viên, Trung tâm CNSH- ĐHQG HN
 • Từ 06/2006 đến nay: Giảng viên, Viện CNSH Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Di truyền học; Tin sinh học, Kỹ thuật di truyền

 • Sau Đại học

Kỹ thuật di truyền nâng cao, tin sinh học nâng cao, Kỹ thuật phòng thí nghiệm

 • Đào tạo ngắn hạn/Bồi dưỡng

Giám định sinh vật biến đổi gen (Ghi tên khóa đào tạo/bồi dưỡng)

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU (Ghi lĩnh vực nghiên cứu, hướng nghiên cứu)

Di truyền học và sinh học phân tử

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA[1]

 (Trật tự trình bày Đề tài/Chương trình/dự án/nghiệm vụ KH&CN: tên đề tài/dự án /nhiệm vụ, đề tài cấp quản lý, mã số (nếu có), năm bắt đầu đến năm kết thúc)

6.1. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN chủ trì

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 • Cấp Cơ sở

1. Nghiên cứu phát triển bộ kit phát hiện sớm một số bệnh phổ biến ở gia súc, gia cầm bằng phương pháp PCR (Polymerase Chain Reaction), 2-12/2019.

2. Nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đinh lăng (Polyscia fruiticosa L. Harm) thông qua phôi soma, 2-12/2013.

3. Nghiên cứu nhân giống in vitro loài cây Lõi Thọ (Gmelina arborea Roxb), 2-12/2012.

6.2. Đề tài/Dự án/Nhiệm vụ KH&CN tham gia

 • Cấp Quốc gia (Nhà nước/Quỹ Nafosted/Nghị định thư)
 1. Tuyến trùng Caenorhabditis (Nematoda : Rhabditidae) : Đa dạng chủng loài và phản ứng với vi khuẩn, Đề tài Quỹ Nafosted, Bộ Khoa học và Công nghệ,  2019-2022
 2. Khai thác và phát triển nguồn gen cây Xá xị (Cinnamomum parthenoxylon (Jack) Meisn) ở một số tỉnh miền Bắc, Đề tài Quỹ gen, Bộ Khoa học và Công nghệ, 2019-2023.
 3. Nghiên cứu tạo giống Xoan ta (Melia azedarach L.) biến đổi gen có sức sinh trưởng nhanh, cho chất lượng gỗ tốt, Bộ KH&CN, 2007-2010.
 • Cấp Bộ
 • Cấp Tỉnh/Thành phố
 1. Rà soát, điều chỉnh và xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, 2019.
 2. Xây dựng giải pháp lâm sinh để giảm thiểu nguy cơ cháy rừng tại các vùng trọng điểm cháy, Hà Nội, 2018.
 • Cấp Cơ sở

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ​

7.1. BÀI BÁO, BÁO CÁO KHOA HỌC[2]

A. Trong nước

(Tên tác giả /các tác giả, tên bài viết, tên tạp chí, tập, (số), năm công bố)

 1. Hà Bích Hồng, Nguyễn Hải Đăng, Đỗ Văn Hiệp, Nguyễn Thị Thu Trang, Bùi Văn Thắng, Nghiên cứu phát triển bộ kit phát hiện sớm một số bệnh ở gia súc, gia cầm bằng phương pháp PCR (Polymerase Chain Reaction), Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, số 01, 2020.
 2. Nguyễn Thế Hưởng, Bùi Thế Đồi, Nguyễn Thị Hường, Hà Bích Hồng, Chọn dòng Bạch đàn Uro mang biến dị soma có khả năng chịu mặn, Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp, số 01, 2017.
 3. Hà Bích Hồng, Vũ Thị Thơm, Vũ Đức Lợi, Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Hải, Bước đầu nghiên cứu nhân giống in vitro cây Đinh lăng lá nhỏ (Polyscias Fruiticosa L. Hams), Tạp chí dược học, 2013.
 4. Hà Bích Hồng, Nguyễn Thanh Hải, Hà Văn Huân, Nguyễn Thế Hưởng, Vũ Thị Thơm, Nhân giống cây Chùm ngây (Moringa olefera Lin) bằng phương pháp nuôi cấy mô – tế bào, Tạp chí NN&PTNT, 2012.
 5. Hà Bích Hồng, Lã Nguyên Khang, Hà Văn Huân, Nguyễn Thế Hưởng, Nguyễn Thị Mai Dương, Nhân giống in vitro loài cây Lõi thọ (Gmelina arborea Roxb) phục vụ bảo tồn nguồn gen, Tạp chí NN&PTNT, 2012.
 6. Hà Bích Hồng, Hà Văn Huân, Bùi Văn Thắng, Ngô Văn Thanh, Hồ Văn Giảng, Nông Văn Hải, Phân lập gen GA20 mã hóa cho enzyme Gibberellin 20 oxidase từ Arabidopsis thaliana, Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Thái Nguyên, 2009, NXB Khoa hoc kỹ thuật.

B. Quốc tế

1. Beatrice Weber, Tony Heitkam, Hong Bich Ha, Thomas Schmitd, "Where it starts and evolution of tandem repeats within LTR retrotransposons", The Mobile Genome: Genetic and Physiological Impacts of Transposable Elements, EMBL Heidelberg, Germany, 2017.

7.2. SÁCH [3]

 • Giáo trình
 • Sách chuyên khảo/sách tham khảo

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

8.1. Sở hữu trí tuệ/ Giải pháp hữu ích/Tiến bộ kỹ thuật/sáng chế

8.2. GIẢI THƯỞNG VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 

 


Chia sẻ

Article Summary Article Summary

CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGÀNH CNSH - ĐẠI...
Ngành CNSH của Đại học Lâm nghiệp được Bộ GD&ĐT công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tổng các tiêu chí đạt yêu cầu 90%. Đây là nỗ lực của Nhà trường, của Viện CNSH Lâm nghiệp từ những ngày đầu thành lập, luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của xã hội.