Đề tài cấp Nhà nước:

2 tháng 11, 2016

 

  1. Xây dựng cơ sở dữ liệu mã vạch ADN (DNA barcode) cho một số loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế. Cấp Nhà nước, thời gian thực hiện: 2014 – 2017, Chủ nhiệm: PGS.TS. Hà Văn Huân
  2. Nghiên cứu chọn tạo và đánh giá các dòng Xoan ta chuyển gen sinh trưởng nhanh có triển vọng. Cấp Nhà nước, pha II, thời gian thực hiện: 2014 – 2018, Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Văn Phong
  3. Nghiên cứu tạo giống Xoan ta (Melia azedarach) biến đổi gen có sức sinh trưởng nhanh, chất lượng gỗ tốt. Cấp Nhà nước, pha I, thời gian thực hiện: 2017 – 2010, Chủ nhiệm: ThS. Hồ Văn Giảng
  4. Nghiên cứu tạo giống Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla) sinh trưởng nhanh bằng công nghệ chuyển gen. Cấp Nhà nước, thời gian thực hiện: 2012 – 2016, Chủ nhiệm: TS. Bùi Văn Thắng
  5. Nghiên cứu tính đa dạng và mối quan hệ phát sinh chủng loại giữa các loài Ngọc lan ở Việt Nam. Qũy Nafosted – Bộ KH và CN, thời gian thực hiện: 2013 – 2015, Chủ nhiệm: PGS.TS. Vũ Quang Nam

Chia sẻ