PHÒNG TỔNG HỢP VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP

31 tháng 10, 2016

1. Giới thiệu chung về Phòng tổng hợp

Phòng Tổng hợp được thành lập và chính thức hoạt động cùng với viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp ngày 06/02/2013.

2. Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, giúp việc cho Lãnh đạo Viện CNSH Lâm nghiệp triển khai các công việc theo nhiệm vụ được Trường ĐHLN, Bộ Nông nghiệp và PTNT giao:

- Về công tác hành chính

- Về công tác quản lý sinh viên, quản lý đào tạo

- Về công tác quản lý khoa học & Công nghệ

- Về tổ chức cán bộ

- Về tài chính-kế toán

- Về quản lý đầu tư và xây dựng

- Các công tác khác

3. Thành tích nổi bật

Danh hiệu Tập thể tiên tiến: năm học 2013 - 2014, 2014 - 2015 và 2015 - 2016.

4. Thông tin cán bộ

A. Trưởng phòng

 

NCS. Nguyễn Thị Thơ

Di động: 0904.545.860.

Email: thofuv@gmail.com

Lĩnh vực giảng dạy chuyên môn:

 

Thành tích nổi bật:

 

   

B. Cán bộ

 

1. ThS.Trần Thị Thời

ĐT: 01674.139.145

Email: thanhthoivfu@gmail.com / thoitt@vfu.edu.vn  

Chức danh/ chức vụ: Trợ lý đào tạo

 

 

2. KS. Nguyễn Anh Quân

ĐT: 0979.020.386

Email: naquan1983@gmail.com / quanna@gmail.com

Chức danh/ chức vụ: Chuyên viên

 

 

3. CN. Trần Thị Vượng

ĐT: 01656.532.999

Email: tr.vuong13@gmail.com

Chức danh/ chức vụ: Chuyên viên

 

 

 

4. Cao Thị Thúy Dinh

ĐT: 0975772027

Email:   

Chức danh/ chức vụ: Phụ trách kế toán Viện CNSHLN

 

 

 

5. ThS. Bùi Thị Thu

ĐT: 01658.909309

Email: buithu17.vfu@gmail.com

Chức danh/ chức vụ: Kế toán

 

 

6. CN. Bùi Thương Huyền

ĐT: 0948.839.998

Email: thuonghuyenvsh@gmail.com / huyenbt@vfu.edu.vn

Chức danh/ chức vụ: Kế toán

 

 

C. Nguyên cán bộ của phòng Tổng hợp

1. GS.TS. Phạm Văn Điển

ĐT: 0947.590.000.

Email: Phamvandien100@gmail.com / dienpv@vfu.edu.vn   

Chức danh/ chức vụ: Viện trưởng - Phó Hiệu trưởng.

Đơn vị công tác hiện nay: Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Giang (Biệt phái).

2. ThS, Hồ Văn Giảng

ĐT: 0912.218.584

Email: hogiangbiotech@gmail.com

Chức danh/ chức vụ: Giảng viên chính

Đơn vị công tác hiện nay: Nghỉ hưu

3. ThS. Vũ Thị Huệ

ĐT: 0912.938.752

Email: huecnsh@gmail.com / huevt@vfu.edu.vn         

Chức danh/ chức vụ: Kỹ sư HDTH.

Đơn vị công tác hiện nay: Nghỉ hưu

4. Đào Duy Phương

ĐT: 0987.848.559

Email: daoduyphuong80@gmail.com  

Chức danh/ chức vụ: Phụ trách Kế toán Viện CNSHLN.

Đơn vị công tác hiện nay: Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Trường ĐHLN.

5. Lê Hải Linh

ĐT:01672.571.033

Email:lelinhvfu@gmail.com / linhlh@vfu.edu.vn        

Chức danh/ chức vụ: Kế toán

Đơn vị công tác hiện nay: Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán Trường ĐHLN.

6. Mạc Thị Thu Huyền

ĐT:0985.122.682

Email:thuhuyen6887@gmail.com / huyenmtt@vfu.edu.vn    

Chức danh/ chức vụ: Kế toán.

Đơn vị công tác hiện nay: Kế toán Viện Công nghiệp gỗ - Trường ĐHLN.

7. Nguyễn Khánh Quỳnh

ĐT: 0933.863.659   

Email:vukhanhquynh91@gmail.com

Chức danh/ chức vụ: Kế toán.

Đơn vị công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Tổng hợp Viện Kiến trúc cảnh quan -Trường ĐHLN.

8. Nguyễn Thị Thanh Hương

ĐT: 0979.650.864

Email: thanhhuong13788@gmail.com

Chức danh/ chức vụ: Kế toán

Đơn vị công tác hiện nay: Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán Trường ĐHLN

9. Nguyễn Thị Hồng Gấm

ĐT: 0904.545.860

Email: honggamlamnghiep@gmail.com/gamnth@vfu.edu.vn.

Chức danh/ chức vụ: Trưởng phòng.

Đơn vị công tác hiện nay: Bộ môn Công nghệ tế bào

10. Phạm tuyết mai

ĐT: 0914.610.624

Email: tuyetmaifu2008@gmail.com / maiptt@vfu.edu.vn         

Chức danh/ chức vụ: Phụ trách kế toán

Đơn vị công tác hiện nay: Kế toán Phòng Tài chính - Kế toán Trường ĐHLN


Chia sẻ