Ban chấp hành Chi đoàn cán bộ Viện CNSH Lâm nghiệp, nhiệm kỳ: 2018 -2019

2 tháng 11, 2016
Được sự chỉ đạo của Ban chấp hành Đoàn Trường ĐH Lâm nghiệp, BCH Liên chi đoàn Viện CNSH Lâm nghiệp, Ban chi ủy Viện CNSH Lâm nghiệp, Chi đoàn cán bộ Viện CNSH Lâm nghiệp đã tổ chức đại hội bầu ra Ban...

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh BCH Chi đoàn cán bộ

1

Nguyễn Thị Huyền

Bộ môn Công nghệ tế bào, CFB

Bí thư

2

Lê Viết Việt

Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng, CFB

Phó Bí thư

 

     

Chia sẻ