Ban Lãnh đạo Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

2 tháng 12, 2016

Viện trưởng: PGS.TS. Bùi Văn Thắng

Số điện thoại: 0983.152.205

Email: thangdhln@gmail.com

+ Phụ trách chung các hoạt động của Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp;

+ Công tác Hành chính – Tổ chức;

+ Công tác Kế hoạch - Tài chính.

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Văn Việt

Số điện thoại: 0968.615.192

Email: vietsinhnv@gmail.com

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác Đào tạo đại học chính quy và đào tạo sau đại học;

+ Công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Vũ Quang Nam

Số điện thoại: 0984.622.611

Email: namvq1975@gmail.com; namvq@vfu.edu.vn

- Phụ trách công tác các mảng sau:

+ Công tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ;

+ Công tác Hợp tác quốc tế - Chương trình đào tạo tiên tiến;

+ Công tác Truyền thông Website tiếng Việt;

+ Các đoàn thể trong Viện;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng phân công.


Chia sẻ