PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC VẬT HỌC

12 tháng 4, 2017

GIỚI THIỆU PHÒNG THÍ NGHIỆM THỰC VẬT HỌC

- Địa điểm: Phòng 213, A3, Viện CNSH Lâm nghiệp

- Đơn vị quản lý: Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng

- Chức năng:

+ Phục vụ đào tạo (giảng dạy thực hành) các môn Thực vật học, Nguyên lý sinh học thực vật cho Chương trình chuẩn và tiên tiến, một số môn học khác khi có lịch yêu cầu.

+ Phục vụ nghiên cứu các lĩnh vực liên quan đến khoa học thực vật như: Hình thái thực vật, Giải phẫu thực vật, Phấn hoa học, etc.; giám định các loài thực vật theo yêu cầu.

- Dụng cụ trang thiết bị nghiên cứu:

          + Các loại kính hiển vi Olympus hiện đại

          + Các kính hiển vi soi nổi

          + Các kính hiển vi kết nối máy tính

          + Các loại tủ đựng tiên bản: Tiêu bản hiển vi và tiêu bản khô thực vật

          + Các loại tiêu bản phục vụ giảng dạy và giám định loài.

          + Các thiết bị dụng cụ khác phục vụ giảng dạy và nghiên cứu

Kính hiển vi soi nổi

Kính hiển vi kết nối máy tính

Các tiêu bản mẫu thực vật

        

 

 


Chia sẻ