Ban chấp hành Công đoàn Viện CNSH Lâm nghiệp, nhiệm kỳ: 2017 - 2020

2 tháng 11, 2016

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh Ban chấp hành Công đoàn

1

Khuất Thị Hải Ninh

Giảng viên Bộ môn Chọn tạo giống

Chủ tịch Công đoàn

2

Nguyễn Thị Thu Trang

Trưởng Bộ môn Chăn nuôi - Thú y

P. Chủ tịch Công đoàn

3

Nguyễn Thị Thơ

Trưởng Phòng tổng hợp

Ủy viên

4 Nguyễn Như Ngọc Giảng viên Bộ môn CN Vi sinh - Hóa sinh Ủy viên
5 Nguyễn Thị Huyền Bộ môn Công nghệ tế bào Ủy viên

 

 

 


Chia sẻ