Danh sách thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện CNSH Lâm nghiệp, năm 2016

2 tháng 11, 2016

TT

Thành viên Hội đồng

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

TS. Bùi Văn Thắng

Viện trưởng, Viện CNSH Lâm nghiệp, VNUF

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Hà Văn Huân

Phó trưởng phòng, Khoa học và Công nghệ, VNUF

P. Chủ tịch Hội đồng

3

ThS. Nguyễn Thị Hồng Gấm

Trưởng phòng Tổng hợp, CFB

Thư ký

4

TS. Nguyễn Văn Việt

Trưởng Bộ môn Công nghệ tế bào, CFB

Ủy viên

5

PGS.TS. Vũ Quang Nam

Trưởng Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng, CFB

Ủy viên

6

TS. Hoàng Vũ Thơ

Trưởng Bộ môn Chọn tạo giống, CFB

Ủy viên

7

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng

Trưởng Bộ môn Công nghệ Vi sinh – Hóa sinh, CFB

Ủy viên

8

KS. Kiều Văn Thịnh

Giám đốc Trung tâm Tư vấn & Chuyển giao công nghệ, CFB

Ủy viên


Chia sẻ