PGS. TS. Hoàng Vũ Thơ 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Trưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp; Chuyên môn: Chọn tạo giống cây lâm nghiệp, bảo tồn và phát triển lâm nghiệp bền vững, Đánh giá đa dạng di truyền và bảo tồn nguồn gen cây lâm nghiệp ; Email: thohv@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp
TS. Khuất Thị Hải Ninh 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên ; Chuyên môn: Giống và Công nghệ tế bào thực vật; Email: khuatthihaininh@gmail.com

Đọc tiếp
TS. Nguyễn Thế Hưởng 11 tháng 8, 2020

Chức vụ: Giảng viên ; Chuyên môn: Giống và Công nghệ sinh học, Lâm học, Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; Email: huongnt@vnuf.edu.vn

Đọc tiếp

Article Summary Article Summary

Lễ bảo vệ luận văn thạc sĩ Trường Đại học Lâm nghiệp, đợt 2 năm 2023
Căn cứ Quyết định số 1163/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH ngày 20 tháng 08 năm 2023 của hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ thuộc chuyên ngành Công nghệ sinh học.