TS. Lê Thọ Sơn

6 tháng 8, 2020
Chức vụ: Giảng viên; Chuyên môn: Sinh học từ mức độ phân tử tới quần thể ở tuyến trùng và vi khuẩn; Email: sonlt@vnuf.edu.vn

1. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Lê Thọ Sơn                                      

Giới tính: Nam

Năm sinh: 1977

Ngạch giảng viên: Giảng viên

Chức vụ: không

Học vị: Tiến sĩ

Học hàm: không

Ngoại ngữ: tiếng Anh

Đơn vị công tác: Viện Công nghệ Sinh học, Đại học Lâm nghiệp

Số điện thoại: 034-954-5586

Email: sonlt@vnuf.edu.vn

2. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 • 2011, Tiến sĩ, Khoa học sự sống, Đại học Hanyang (Hàn Quốc)
 • 2006, Thạc sĩ, Khoa học sự sống, Gwangju Institute of Science and Technology (Hàn Quốc)
 • 2000; Cử nhân; Sinh học;  Trường Đại học khoa học tự nhiên Hà Nội

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • 11/2000 - 12/2003, Giảng viên tập sự, Sinh học, Đại học lâm nghiệp
 • 10/2015-nay: Giảng viên, Sinh học, Trường Đại học Lâm nghiệp

4. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY

 • Đại học

Di truyền học, Sinh học phân tử, Tế bào học, Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học

 • Sau Đại học

Phương pháp nghiên cứu khoa học, Chấn đoán bệnh bằng phương pháp phân tử

5. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU

Sinh học từ mức độ phân tử tới quần thể ở tuyến trùng và vi khuẩn.

6. ĐỀ TÀI/DỰ ÁN/NHIỆM VỤ KHCN ĐÃ CHỦ TRÌ VÀ THAM GIA

Cấp Quốc gia

 1. Đa dạng chủng loài và Phản ứng với vi khuẩn của tuyến trùng Caenorhabditis (Nematoda: Rhabditidae) được phân lập từ rừng mưa nhiệt đới (Vườn Quốc gia Cúc Phương và Cát Tiên) của, mã số: 106.06-2019.27, 2019-2022.

Cấp Cơ sở

 1. Phân lập và mô tả đặc điểm tuyến trùng diệt sâu hại từ mẫu thu tại tỉnh Quảng Nam, 2019.
 2. Phân lập và mô tả đặc điểm tuyến trùng diệt sâu hại từ mẫu thu tại tỉnh Quảng Nam, 2020.

7. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

7.1. Nghiên cứu

A. Trong nước

 1. Lê Thọ Sơn, Joohong Ahnn, et al. (2017). Promoters of the dhs-21 gene encoding dicarbonyl/L-xylulose reducatase in Caenorhabditis elegans. Vietnamese Journal of Biotechnology (ISSN1811-4989). 15(2):1-7.
 2. Lê Thọ Sơn. (2015). Caenorhabditis elegans-động vật mô hình trong nghiên cứu Sinh học phân tử. Vietnam Journal of Science (ISSN:2374-8664) 2(2):1-5.

Kỷ yếu hội nghị

 1. Le, Son Tho et al. (2013) International Worm Meeting "Testing for non-Mendelian assortment of chromosomes in ...."
 2. Le, Son T. et al. (2011) International Worm Meeting "DHS-21, a dicarbonyl/L-xylulose dehydrogenase (DCXR) ortholog, regulates ...."
 3. Son T. Le et al. (2010) East Asia Worm Meeting "Studies on the dhs-21 gene in C. elegans"
 4. Son T. Le, et al. (2011) The 18th Annual Korean C. elegans meeting "DHS-21, a dicarbonyl/L-xylulose dehydrogenase (DCXR) ortholog, regulates longevity and reproduction in C. elegans"
 5. Le, Son T. et al. (2009) International Worm Meeting "Genetic characterization of the dhs-21 gene in C. elegans."

B. Quốc tế

 1. Thi Thu Huyen Nguyen,  Tuan Anh Le,  Viet Ha Nguyen,  Thi Uyen Nguyen,  Phuong Thao Nguyen,  Thi Thuy Anh Tran,  Quang Hung Nguyen,  Anh Tuan Hoang,  My Hanh Hoang,  Tho Son Le,  Van Sang Nguyen (2020). Molecular typing of conjunctivitis‐causing adenoviruses in Hanoi, Vietnam from 2017 to 2019 and complete genome analysis of the most prevalent type (HAdV‐8). Journal of Medical Virology.
 2. Le, T.S., et al. Non-Mendelian assortment of homologous autosomes of different sizes in males is the ancestral state in the Caenorhabditis lineage. Sci Rep, 2017. 7(1): p. 12819.
 3. Lee, S.K., Son le, T., et al. Dicarbonyl/l-xylulose reductase (DCXR): The multifunctional pentosuria enzyme. Int J Biochem Cell Biol, 2013. 45(11): p. 2563-7.
 4. Son le, T., et al. DHS-21, a dicarbonyl/L-xylulose reductase (DCXR) ortholog, regulates longevity and reproduction in Caenorhabditis elegans. FEBS Lett, 2011. 585(9): p. 1310-6.

7.2. SÁCH

Giáo trình

1) Lê Thọ Sơn, Tiếng Anh chuyên ngành công nghệ sinh học, trường Đại học lâm nghiệp, 2019

8.  THÀNH TÍCH TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 1. Giải thưởng nghiên cứu xuất sắc tại the 5th East Asia C. elegans Meeting, Hiệp hội nghiên cứu C. elegans Châu Á,  Đài Loan, 2012.
 2. Giải trình bày nghiên cứu xuất sắc tại Korean Society for Biochemistry and Molecular Biology (KSBMB) annual meeting, KSBMB, Hàn Quốc, 2010.

Chia sẻ

Article Summary Article Summary

CHỨNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGÀNH CNSH - ĐẠI...
Ngành CNSH của Đại học Lâm nghiệp được Bộ GD&ĐT công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục với tổng các tiêu chí đạt yêu cầu 90%. Đây là nỗ lực của Nhà trường, của Viện CNSH Lâm nghiệp từ những ngày đầu thành lập, luôn chú trọng đến chất lượng đào tạo nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kịp thời với xu thế phát triển của xã hội.