THÔNG BÁO V/v SINH VIÊN THAM GIA ĐÓNG BẢO HIỂM Ý TẾ BẮT BUỘC NĂM HỌC 2016-2017 4 tháng 11, 2016

Căn cứ Công văn số 4296/BGDĐT-CTHSSV về việc tăng cường triển khai thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên

Đọc tiếp
Hiển thị 157 - 160 of 167 kết quả.
của 42