THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC, ĐỢT 1, NĂM 2019

29 tháng 11, 2018
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sỹ ngành CNSH,đợt 1 năm 2019. Tổng chỉ tiêu là 19 với 02 môn thi: Sinh học và Di truyền học. Thời gian ôn thi và thi tuyển dự tính lần lượt là tháng 3 và tháng 4 năm 2019. Đối tượng dự tuyển đa dạng, bao gồm các chuyên ngành Sinh học, Nông học, Lâm học, Khoa học môi trường, Sư phạm sinh học,...Các môn học bổ sung và chi tiết xin xem chi tiết trong Thông báo.

Chia sẻ