Danh sách Cấp ủy Chi bộ Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, nhiệm kỳ 2015 - 2017

2 tháng 11, 2016

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1

Bùi Văn Thắng

Viện CNSH Lâm nghiệp

Bí thư Chi bộ

2

Vũ Quang Nam

Viện CNSH Lâm nghiệp

Phó Bí thư Chi bộ

3

Nguyễn Văn Việt

Viện CNSH Lâm nghiệp

Ủy  viên


Chia sẻ