Ban chấp hành Chi đoàn cán bộ Viện CNSH Lâm nghiệp, nhiệm kỳ: 2016 -2017

2 tháng 11, 2016

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức danh BCH Chi đoàn cán bộ

1

Hoàng Thị Thắm

Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng, CFB

Bí thư

2

Lê Viết Việt

Bộ môn Tài nguyên thực vật rừng, CFB

Phó Bí thư

3

Hoàng Minh Trang

Bộ môn Công nghệ gen & Di truyền phân tử, CFB

Ủy viên


Chia sẻ