Ban chấp hành Công đoàn Viện CNSH Lâm nghiệp, nhiệm kỳ: 2013 - 2017

2 tháng 11, 2016

TT

Họ và tên

Chức vụ, đơn vị công tác

Chức danh Ban chấp hành Công đoàn

1

Khuất Thị Hải Ninh

Giảng viên Bộ môn Chọn tạo giống, CFB

Chủ tịch Công đoàn

2

Nguyễn Văn Việt

Trưởng Bộ môn Công nghệ tế bào, CFB

P. Chủ tịch Công đoàn

3

Nguyên Xuân Nam

Trung tâm Tư vấn & Chuyển giao công nghệ, CFB

Ủy viên


Chia sẻ