HỌC BỔNG THẠC SỸ SINH HỌC CÂY TRỒNG

7 tháng 3, 2018

ĐSQ Israel mời các ứng viên tham gia đăng kí chương trình Thạc sỹ Sinh học của Đại học Tel Aviv kết hợp với Trung tâm đào tạo Nông nghiệp AICAT.
Yêu cầu ứng viên tốt nghiệp đại học các chuyên ngành nông nghiệp, nông học, sinh học, công nghệ sinh học, thực phẩm, xếp loại tốt nghiệp từ khá trở lên.
Thông tin về chương trình học và cách đăng kí tham gia chương trình như hướng dẫn trong tài liệu dưới đây.
Thông tin thêm liên hệ mashav@hanoi.mfa.gov.il

/documents/1235177/2903881/MSc_Call%20for%20Applications%202018%20final.pdf


Chia sẻ