BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN VIỆN CNSH LÂM NGHIỆP, NHIỆM KỲ: 2014 -2017

2 tháng 11, 2016

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác - học tập

Chức vụ

1

Hồ Hải Ninh

Bộ môn Chọn tạo giống, CFB

Bí thư

2

Nguyễn Xuân Nam

Trung tâm Tư vấn & Chuyển giao công nghệ

Phó Bí thư

3

Nguyễn Ngọc Ánh

 Lớp 58B Ngành CNSH

Ủy viên

4

Đinh Thanh Giảng

 Lớp 58B Ngành CNSH

Ủy viên

5

Nguyễn Thị Việt Hà

 Lớp 58A Ngành CNSH

Ủy viên

6

Phạm Nhật Thành

 Lớp 58A Ngành CNSH

Ủy viên

7

Hoàng Thị Huyền

 Lớp 59A Ngành CNSH

Ủy viên

8

Vũ Thành Trung

 Lớp 59B Ngành CNSH

Ủy viên

9

Nguyễn Đăng Quyền

 Lớp 60 Ngành CNSH

Ủy viên


Chia sẻ